วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

ความหวานซึ้งที่ไม่เคยจางหาย

อดีตเมื่อ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

อดีตแห่งความทรงจำ

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

ย้อนอดีตวันวาร

เป็นคุณครูฝึกสอน ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ.)
(ถ่ายไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓)
นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
(ถ่ายไว้เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๓)
วันสำเร็จการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ จากโรงเรียนทับปุด

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

เส้นทางชีวิตของลูกผู้ชายที่ชื่อ สมศักดิ์ ผลากิจ


ชื่อ นายสมศักดิ์ ผลากิจ
เกิด วันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕
บุตร นายเสริม - นางกิ้มหลุย ผลากิจ
คู่ชีวิต นางชวานี ผลากิจ
บรรจุเข้ารับราชการครู วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕
เส้นทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๒ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จากโรงเรียนวัดนิโครธาราม
พ.ศ. ๒๕๐๖ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗
จากโรงเรียนทับปุด
พ.ศ. ๒๕๐๙ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
พ.ศ. ๒๕๑๓ จบชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ)
จากวิทยาลัยครูภูเก็ต
พ.ศ. ๒๕๓๗ จบครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา
จากวิทยาลัยครูภูเก็ต

เส้นทางการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๑๕ ครูจัตวา โรงเรียนวัดศรัทธาราม
พ.ศ. ๒๕๑๗ ครูจัตวา โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
พ.ศ. ๒๕๑๘ ครู ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
พ.ศ. ๒๕๒๓ อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
พ.ศ. ๒๕๒๓ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
พ.ศ. ๒๕๒๗ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
พ.ศ. ๒๕๓๘ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ภาพเมื่ออดีต ; สมศักดิ์ ผลากิจ

นายสมศักดิ์ ผลากิจ
พ.ศ. ๒๕๓๗ เรียนจบระดับปริญญาตรี
ครุศาสตร์บัณฑิต
จากวิทยาลัยครูภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
นายสมศักดิ์ ผลากิจ
พ.ศ. ๒๕๑๓ เรียนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ.)
จากวิทยาลัยครูภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
เด็กชายสมศักดิ์ ผลากิจ
พ.ศ. ๒๕๐๙ เรียนจบ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓จาก
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
เด็กชายสมศักดิ์ ผลากิจ
พ.ศ. ๒๕๐๖ เรียนจบ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๗
จาก โรงเรียนทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
เด็กชายสมศักดิ์ ผลากิจ
พ.ศ. ๒๕๐๒ เรียนจบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จากโรงเรียนวัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด
จังหวัดพังงา

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แนะนำตัว : สมศักดิ์ ผลากิจ

คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม