วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ศิษย์เก่า โรงเรียนวัดนิโครธาราม

นายกฤษฎาพันธุ์  ผลากิจ  เกิดเมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๒๑
เป็นลูกคนโตในจำนวน  ๒  คน ของอาจารย์สมศักดิ์  ผลากิจ  กับอาจารย์ชวานี  ผลากิจ  ที่อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา
เมื่ออายุได้  ๒  ปี  ๖  เดือน  เข้าเรียนในระดับอนุบาลที่โรงเรียนวัดนิโครธาราม  ซึ่งป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านและสามารถก่อพื้นฐานทางการศึกษาที่ดีให้กับตัวเขาได้ก้าวเดินจนถึงเส้นชัย
การเข้ารับการศึกษา
ระดับชั้นอนุบาล  โรงเรียนวัดนิโครธาราม  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา
ระดับชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนวัดนิโครธาราม  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนทับปุดวิทยา  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์  กรุงเทพมหานคร
ระดับปริญญาตรี  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยมหิดล  จังหวัดนครปฐม
ระดับปริญญาโท  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยมหิดล  จังหวัดนครปฐม

ระดับปริญญาเอก  คณะวนศาสตร์  สาขาวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานครวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

ความหวานซึ้งที่ไม่เคยจางหาย

อดีตเมื่อ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

อดีตแห่งความทรงจำ

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

ย้อนอดีตวันวาร

เป็นคุณครูฝึกสอน ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ.)
(ถ่ายไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓)
นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
(ถ่ายไว้เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๓)
วันสำเร็จการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ จากโรงเรียนทับปุด

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

เส้นทางชีวิตของลูกผู้ชายที่ชื่อ สมศักดิ์ ผลากิจ


ชื่อ นายสมศักดิ์ ผลากิจ
เกิด วันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕
บุตร นายเสริม - นางกิ้มหลุย ผลากิจ
คู่ชีวิต นางชวานี ผลากิจ
บรรจุเข้ารับราชการครู วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕
เส้นทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๒ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จากโรงเรียนวัดนิโครธาราม
พ.ศ. ๒๕๐๖ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗
จากโรงเรียนทับปุด
พ.ศ. ๒๕๐๙ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
พ.ศ. ๒๕๑๓ จบชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ)
จากวิทยาลัยครูภูเก็ต
พ.ศ. ๒๕๓๗ จบครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา
จากวิทยาลัยครูภูเก็ต

เส้นทางการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๑๕ ครูจัตวา โรงเรียนวัดศรัทธาราม
พ.ศ. ๒๕๑๗ ครูจัตวา โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
พ.ศ. ๒๕๑๘ ครู ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
พ.ศ. ๒๕๒๓ อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
พ.ศ. ๒๕๒๓ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
พ.ศ. ๒๕๒๗ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
พ.ศ. ๒๕๓๘ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ภาพเมื่ออดีต ; สมศักดิ์ ผลากิจ

นายสมศักดิ์ ผลากิจ
พ.ศ. ๒๕๓๗ เรียนจบระดับปริญญาตรี
ครุศาสตร์บัณฑิต
จากวิทยาลัยครูภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
นายสมศักดิ์ ผลากิจ
พ.ศ. ๒๕๑๓ เรียนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ.)
จากวิทยาลัยครูภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
เด็กชายสมศักดิ์ ผลากิจ
พ.ศ. ๒๕๐๙ เรียนจบ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓จาก
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
เด็กชายสมศักดิ์ ผลากิจ
พ.ศ. ๒๕๐๖ เรียนจบ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๗
จาก โรงเรียนทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
เด็กชายสมศักดิ์ ผลากิจ
พ.ศ. ๒๕๐๒ เรียนจบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จากโรงเรียนวัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด
จังหวัดพังงา