วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ภาพเมื่ออดีต ; สมศักดิ์ ผลากิจ

นายสมศักดิ์ ผลากิจ
พ.ศ. ๒๕๓๗ เรียนจบระดับปริญญาตรี
ครุศาสตร์บัณฑิต
จากวิทยาลัยครูภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
นายสมศักดิ์ ผลากิจ
พ.ศ. ๒๕๑๓ เรียนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ.)
จากวิทยาลัยครูภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
เด็กชายสมศักดิ์ ผลากิจ
พ.ศ. ๒๕๐๙ เรียนจบ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓จาก
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
เด็กชายสมศักดิ์ ผลากิจ
พ.ศ. ๒๕๐๖ เรียนจบ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๗
จาก โรงเรียนทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
เด็กชายสมศักดิ์ ผลากิจ
พ.ศ. ๒๕๐๒ เรียนจบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จากโรงเรียนวัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด
จังหวัดพังงา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น