วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

ความหวานซึ้งที่ไม่เคยจางหาย

อดีตเมื่อ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

อดีตแห่งความทรงจำ

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

ย้อนอดีตวันวาร

เป็นคุณครูฝึกสอน ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ.)
(ถ่ายไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓)
นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
(ถ่ายไว้เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๓)
วันสำเร็จการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ จากโรงเรียนทับปุด

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

เส้นทางชีวิตของลูกผู้ชายที่ชื่อ สมศักดิ์ ผลากิจ


ชื่อ นายสมศักดิ์ ผลากิจ
เกิด วันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕
บุตร นายเสริม - นางกิ้มหลุย ผลากิจ
คู่ชีวิต นางชวานี ผลากิจ
บรรจุเข้ารับราชการครู วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕
เส้นทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๒ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จากโรงเรียนวัดนิโครธาราม
พ.ศ. ๒๕๐๖ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗
จากโรงเรียนทับปุด
พ.ศ. ๒๕๐๙ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
พ.ศ. ๒๕๑๓ จบชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ)
จากวิทยาลัยครูภูเก็ต
พ.ศ. ๒๕๓๗ จบครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา
จากวิทยาลัยครูภูเก็ต

เส้นทางการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๑๕ ครูจัตวา โรงเรียนวัดศรัทธาราม
พ.ศ. ๒๕๑๗ ครูจัตวา โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
พ.ศ. ๒๕๑๘ ครู ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
พ.ศ. ๒๕๒๓ อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
พ.ศ. ๒๕๒๓ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
พ.ศ. ๒๕๒๗ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
พ.ศ. ๒๕๓๘ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม